Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva z vadného plnění a záruka
Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží.
Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
- právo na bezplatnou opravu zboží
- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.
- Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
- Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
Reklamace (Práva z vadného plnění)
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Kupující může pro uplatnění práva využít e-mail info@centralstyle.cz, tel.: 728 756 476 nebo adresu prodávajícího . O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky. Zboží je potřeba zaslat na adresu prodávajícího . Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Platforma pro řešení sporu on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Obchodní podmínky ke stažení Stáhnout.Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení Stáhnout formulář


Musíte vidět...

Facebook

Vyrobeno v ČR

Zásilkovna

Vzorky

Hodiny Central Style

Copyright © 2024 www.centralstyle.cz. Powered by Zen Cart. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.